Cennik

Cennik
Konsultacja psychologiczna – 140 zł/50
minut
Konsultacja online – 140 zł / 50 minut

Pierwsze spotkanie z psychologiem, na którym
omawiane są problemy pacjenta i podejmowana jest
decyzja odnośnie dalszego postępowania.
W niektórych sytuacjach wystarczy jedna konsultacja,
częściej jednak potrzebnych jest więcej konsultacji (od 3
do 5 spotkań), ponieważ jedna konsultacja nie jest
wystarczająca, aby postawić szczegółowe rozpoznanie.

Terapia indywidualna – 120 zł/ 50 minut Terapia rozpoczyna się po kwalifikacji problematyki
pacjenta do długoterminowej psychoterapii
psychodynamicznej, która ma miejsce w trakcie
konsultacji psychologicznych. Czynnikiem warunkującym
powodzenie terapii jest motywacja pacjenta do pracy
terapeutycznej w formie dialogu, gotowość do zmiany
oraz zaakceptowanie i przestrzeganie zasad terapii
określonych w trakcie konsultacji.

Konsultacja par – 200 zł/ 50 minut Pierwsze spotkanie z psychologiem, na którym omawia
się przyczynę i strukturę problemu oraz pomaga znaleźć
rozwiązanie korzystne dla obojga partnerów. W trakcie
pierwszej konsultacji para uzyskuje wskazanie do dalszej
terapii dla par lub np. sugestię, co do dalszej pracy, ale w
formie odrębnych indywidualnych terapii u różnych
terapeutów. Zadaniem psychoterapeuty jest
pozostawanie neutralnym w stosunku do partnerów,
dlatego nie należy obwiać się oceny czy orzekania o
winie, którejkolwiek ze stron. Spotkanie z psychologiem
jest po to, aby uzyskać inną perspektywę, poznać źródło
problemów i metody ich rozwiązywania.
Terapia par – 180 zł/ 50 minut Terapia rozpoczyna się po zakwalifikowaniu
problematyki pary do wspólnej pracy terapeutycznej.
Dzięki temu, że terapeuta nie jest bezpośrednio
zaangażowany w konflikt i stara się pozostawać
neutralny, daje partnerom możliwość spojrzenie na
sytuację z odpowiedniego dystansu. W trakcie spotkań

partnerzy nabywają umiejętności umożliwiające
odpowiednią komunikację i lepsze radzenie sobie z
konfliktami w przyszłości.

Jednorazowa konsultacja w celu wydania
zaświadczenia psychologicznego – 200 zł

Zaświadczenia psychologiczne wymagane są najczęściej
przez chirurgów plastycznych, psychiatrów oraz różne
państwowe instytucje, w przypadku np. kwalifikacji do
operacji i zabiegów lub przyznania określonych
świadczeń.
Dla pacjentów w stałej terapii zaświadczenia wydawane
są bezpłatnie.

Konsultacja / 50 minut – 140 zł

  • opinia psychologiczna – 100 zł

Wystawienie opinii psychologicznej polega na pisemnym
przedstawieniu aktualnego stanu psychicznego i
problematyki pacjenta (np. opinia dla Sądu,
Ubezpieczyciela, ZUS itp.).
W przypadku konieczności odbycia kilku konsultacji koszt
każdej konsultacji zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Dla pacjentów w stałej terapii wydanie opinii jest
bezpłatne.

Psychoterapia indywidualna zwykle odbywa się z częstotliwością jednego do dwóch spotkań
tygodniowo i trwa 50 minut.
Czas wizyty nie powinien ulec przedłużeniu z uwagi na komfort pacjentów oczekujących na
umówioną konsultację lub sesję terapeutyczną.
Podczas umawiania się na konsultację lub terapię nie jest wymagane okazywanie dokumentów
tożsamości. W naszej pracy obowiązuje ochrona danych osobowych związana z tajemnicą zawodową,
która zapewnia Państwu całkowitą dyskrecję.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
Art. 14.

  1. Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem,
    uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 1) poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub
    innych osób, 2) tak stanowią ustawy.
    Pełna wersja ustawy znajduje się tutaj: www.ptp.org.pl